מ

מאי

בית חרושת לייצור תאי אריזה לביצים, הוקם ב- 1961.

מועצת החלב

הגוף המשותף לכל הגורמים בענף החלב בארץ. כוללת את משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ארגוני החקלאים ומגדלי הבקר ואת המחלבות הגדולות בארץ. המועצה הוקמה ע"פ החלטת ממשלה ב- 1965, ובמסגרתה מתקבלות ההחלטות העקרוניות לכלל הענף. מועצת החלב קובעת אחת לשנה את מכסת ייצור החלב בארץ, שמטרתה העיקרית היא מניעת עודפי ייצור בשוק החלב העונתי. המכסה הארצית מחולקת למכסות אישיות ליצרנים.

מחיר מטרה

מחיר החלב שמיוצר במסגרת מכסת הייצור שקבעה מועצת החלב. המחיר נקבע ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר מדי רבעון. הבסיס לקביעת המחיר הוא סקר עלויות ייצור חלב ברפתות, הנערך אחת לשנתיים והמעודכן מדי רבעון. כדי לעודד את ייצור החלב בקיץ (תקופה שיש בה מחסור בחלב), נקבע תשלום מיוחד על חלב שמועבר מייצור חורפי לייצור קייצי. אם היצרן מייצר מעל מכסתו השנתית, הוא מקבל מחיר מופחת על הכמות שיוצרה מעבר למכסה שנקבעה לו, שנקבע אחת לשנה על-ידי מועצת החלב.